Vereniging - Organisatievorm

De  BBV wordt gevormd door een door de Algemene Ledenvergadering  gekozen Algemeen Bestuur.
Het algemeen beleid en het beleid ten aanzien van het niveau van de toetsbare relevante kennis wordt door het Algemeen Bestuur bepaald.
Het beleid ten aanzien van de behandel-specifieke kennis wordt door het Algemeen Bestuur gedelegeerd aan de commissie Opleidingen.
Het Dagelijks Bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester van het Algemeen Bestuur.
Twee keer per jaar organiseert het Algemeen Bestuur een Algemene Ledenvergadering

De vereniging kent twee soorten leden

  1. Leden met een A-status
    Deze leden voldoen op alle onderdelen aan de toelatingseisen zoals die zijn opgesteld in de statuten van de vereniging.

  2. Leden met een B-status
    Deze leden hebben nog geen afgeronde behandelingsspecifieke opleiding en/of voldoen niet op alle onderdelen aan de toelatingseisen zoals die opgesteld zijn in de statuten van de vereniging.

Daarnaast heeft de vereniging donateurs. Deze personen en/of bedrijven hebben affiniteit met de vereniging en haar doelstellingen. Zij betalen een vaste jaarlijkse donatie en hebben het recht de algemene ledenvergadering bij te wonen, echter zij hebben geen stemrecht.